Projekt byl pozastaven z duvodu neplneni zavazku ze strany provozovatele

Provozovatel: Robert Sadiv

Telefon: +421 903 820 940

Email: robertsadiv@gmail.com

Adresa: Tolsteho 23, Kosice, 04001, Slovakia